VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I – OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Ing. Jiří Jakubec, IČ: 01982842, se sídlem: Stará ves 130, 750 02 Přerov (dále jen „provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a osobou, která si objednala provedení služby nabízené provozovatelem, a to zejména prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách provozovatele (dále jen „objednatel“). Smlouva (dále jen „Smlouva“) je považována za uzavřenou okamžikem, kdy objednatel vyplní a odešle objednávkový formulář dostupný na internetových stránkách provozovatele a vyjádří souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Tímto aktem vzniká závazné právní ujednání mezi provozovatelem a objednatelem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti definované v těchto Obchodních podmínkách.
 2. Předmětem plnění je služba pod obchodním názvem Velké prádlo, které zajišťuje praní přesně definovaného druhu prádla, které může mít různé vlastnosti (barva, velikost, gramáž, hmotnost atd.) a následnou volitelnou přepravu (dále jen služba VP) specifikovaná v čl. II.
 3. Při zajištění služeb souvisejících s praním prádla, včetně jeho třídění a sušení, mandlování a žehlení, skládání a balení, dopravy, je výhradně využito služeb společnosti Ing. Jakubcová – Madlenka s.r.o. IČ: 09047221, se sídlem: Francouzská 1600/40, 742 21 Kopřivnice (dále jen “zhotovitel“)
 4. Provozovatel prohlašuje, že je fyzickou osobou řádně podnikající podle zákona č.455/1991 Sb., v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č.455/1991 Sb., v platném znění. Zhotovitel dále prohlašuje, že je oprávněn zajistit služby, souvisejících s praním prádla a má veškerá potřebná oprávnění.

Článek II – SLUŽBA VELKÉ PRÁDLO

 1. Smlouva o zajištění služby Velké prádlo mezi provozovatelem a objednatelem je uzavřena na základě ust. §2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., v platném znění, je závaznou objednávkou na dobu neurčitou při zajištění předmětu plnění.
 2. Objednání Služby: Objednatel si objedná službu prostřednictvím formuláře na webových stránkách poskytovatele. V rámci objednávky objednatel uvede své kontaktní údaje a specifikuje parametry služby VP.
 3. Potvrzení Objednávky: Po odeslání objednávky poskytovatel potvrdí přijetí objednávky a poskytne objednateli dodatečné informace týkající se služby. Za závazné potvrzení objednávky se považuje první úhrady služby VP na účet poskytovatele.
 4. Doručení tašky a instrukcí: Po obdržení platby bude zaslána objednateli první taška spolu s instrukcemi. Taška je vždy majetkem provozovatele.
 5. Sběr prádla: Objednatel shromažďuje prádlo do poskytnuté tašky. Veškeré prádlo vložené do tašky musí být suché, taška nesmí být přeplněna. Druh prádla vloženého do tašky musí odpovídat kategoriím definovaným v odstavci 10 tohoto článku.
 6. Pravidelný svoz: Poskytovatel v pravidelných měsíčních intervalech, specifikovaných pro dané město, přijede pro špinavé prádlo a doručí zpět čisté prádlo.
 7. Cena Služby: Cena za službu je stanovena na 1400 Kč včetně dopravy a zůstává pevná bez ohledu na množství či druh prádla v tašce. Cenu může ovlivnit probíhají slevová akce.
 8. Platba za Službu: Platba za službu musí být provedena objednatelem pravidelně každý měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet poskytovatele. Platby kartou nejsou akceptovány.
 9. Opakování Služby: Popisovaný proces se každý měsíc opakuje.
 10. Obsah Velkého Prádla: Za Velké prádlo jsou považovány následující položky: povlaky, polštáře, prostěradla, kryty na matrace, přehozy, ručníky, osušky, župany, malé koberce, ubrusy, deky, záclony, závěsy a plyšové hračky.
 11. Položky, které nejsou součástí Velkého Prádla: Následující položky nejsou přijímány jako součást Velkého prádla: osobní prádlo, utěrky, tvrdé koberce, péřové polštáře a peřiny, spací pytle, molitanové klíny a paměťová pěna. Tyto položky nebudou zpracovány a mohou být v případě zařazení do tašky vráceny objednateli.

Článek III – UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Objednávka služeb: Objednatel může podat objednávku na služby poskytované Poskytovatelem zejména prostřednictvím správně vyplněného a odeslaného objednávkového formuláře na webových stránkách Poskytovatele. Je nezbytné, aby objednatel ve formuláři uvedl všechny povinné údaje, jako jsou jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a adresu.
 2. Závaznost Objednávky: Objednávka představuje závazný návrh objednatele na uzavření smlouvy podle § 1732 odst. 1 Občanského zákoníku. Jakákoli nabídka služeb ze strany Poskytovatele, ať už prostřednictvím reklamy, katalogu, nebo internetových stránek, se nepovažuje za nabídku ve smyslu práva, ale jako výzva k podání objednávek. Fotografie služeb na internetových stránkách slouží pouze pro ilustraci.
 3. Kontrola a úprava Objednávky: Před finálním odesláním má objednatel možnost kontrolovat a upravit údaje zadané do objednávky, včetně voleb učiněných během jejího vytváření. Objednávka se odesílá kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Poskytovatel potvrdí přijetí objednávky objednateli ihned po jejím doručení prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce.
 4. Souhlas s obchodními podmínkami: Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a bere na vědomí, že náklady spojené s komunikací na dálku (internetové připojení, telefonní hovory) v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy hradí sám.
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů a souhlasí s nimi.
 6. Uzavření Smlouvy: Smlouva je uzavřena v momentě, kdy objednatel obdrží od Poskytovatele potvrzení o přijetí objednávky. Nečinnost Poskytovatele neznamená souhlas s objednávkou.
 7. Jazyk Smlouvy: Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 8. Zahájení plnění služby: Objednatel souhlasí, že Poskytovatel může začít plnit své povinnosti dříve než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, podle § 1823 Občanského zákoníku.
 9. Změny Smlouvy: Pokud není v obchodních podmínkách stanoveno jinak, lze smlouvu měnit pouze na základě písemné dohody mezi stranami, kde písemná forma zahrnuje i komunikaci prostřednictvím emailu, WhatsApp nebo SMS zpráv.

 

Článek IV – SLUŽBY PRANÍ PRÁDLA

 1. Zhotovitel je povinen poskytovat veškeré služby v souladu se všemi platnými technickými normami, zákony a předpisy v obvyklé kvalitě, a proto zhotovitel používá pouze profesionální prací, sušicí a žehlicí stroje. Součásti technologie je využito profesionální chemie a automatický dávkovač pracích prostředků.
 2. Objednatel se zavazuje, že jeho prádlo nepřichází do styku s infekčním ani jiným materiálem, který by znemožňovalo praní v běžné veřejné prádelně, a taky prohlašuje, že jeho prádlo nemá speciální požadavky na praní.
 3. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že prádlo, které bude specifikováno zhotovitelem jako příliš špinavé a znečištěné a je tím pádem znemožněno jeho praní v běžné veřejné prádelně, může být vraceno zpět, nebo po domluvě s objednatelem zpoplatněno přirážkou.
 4. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že některé znečištění mohou být na hranici poškození materiálu, proto je nelze zcela odstranit. Jsou to silné barevné skvrny (víno, koření, káva, čaj, cola, barvy atd.), skvrny od lepkavých nebo viskózních látek, starší skvrny od krve, moči a pocení, mastné skvrny, nerezové fleky a některé zbarvení neznámého původu. Na částech intenzivnějšího používání mohou na jednotlivých plochách zůstat tmavší odstíny v důsledku poškození vlákna.
 5. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro odstranění některých skvrn zhotovitelem bude vždy použitý silnější program praní s agresivnější chemií, což může způsobit poškození samotného prádla. Takto poškozené prádlo bude zhotovitelem vždy zasláno objednateli.
 6. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že i přes použití nejmodernější technologie a profesionální přístupu podléhá každý materiál stáří a má svůj přirozený počet pracích cyklů. Při překročení tohoto počtu, může dojít k nevratnému poškození.
 7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zhotovitel nebere odpovědnost za dekorativní prvky na prádle, jako poutka, přezky, vycpávky, gumové části, flitry, nálepky, nášivky, knoflíky, zipy a jiné módní doplňky.
 8. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě absence popisného štítku, kde výrobce uvádí materiál plus doporučené praní, zhotovitel zvolí standardní prací cyklus dle svého uvážení.
 9. Objednatel má za povinnost označit druhy prádla, které podléhají speciálním podmínkám praní a tuto skutečnost konzultovat s provozovatelem služby.

Článek V – DODACÍ PODMÍNKY

 1. Provozovatel je povinen zajistit službu VP, včetně balení a dopravy, nebude-li dohodnuto jinak. Prádlo bude po vyprání vždy zabaleno do přepravních pytlů a doručeno na předem stanovenou adresu. Po dodání prádla je objednatel povinen ověřit obsah v přítomnosti přepravce, aby se ujistil, že obsah odpovídá.
 2. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že prádlo bude vždy přivezeno a odvezeno výměnným způsobem v předem dohodnuté termíny, nebude-li dohodnuto jinak.
 3. Pokud objednatel nebude ve smluvený čas připraven převzít své prádlo, bude uloženo po dobu 1 měsíce na pobočkách prádelny zhotovitele. Nový závoz bude vždy domlouván a zpoplatněn individuálně.
 4. Objednatel má také možnost prádlo dopravit z vlastní vůle na pobočky zhotovitele, v tomto případě je potřeba předem informovat poskytovatele.
 5. Při službě VP bez dopravy, bude prádlo vždy připraveno k vyzvednutí na zvolené pobočce zhotovitele ve stanovený čas, dle provozní doby jednotlivých provozoven.

Článek VI – PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Provozovatel bude účtovat službu jednou za měsíc se splatností na konci daného měsíce. Při převzetí tašky, čistého prádla, musí být uhrazena odpovídající částka. Vzhledem k opakujícímu se charakteru platby má objednatel možnost platit trvalým příkazem na účet provozovatele.
 2. Objednatel bere na vědomí, že prádlo, které nesplňuje specifika služby VP, bude účtováno individuálně dle platného ceníku. Aktuální ceník služeb si objednatel může ověřit dotazem u provozovatele, nebo na provozovnách zhotovitele. Ceník má informativní charakter a slouží pouze na předběžnou kalkulaci. Přesná cena bude vždy stanovena až po předložení konkrétních kusů.
 3. Preferovaný způsob platby je na účet vedený u Fiobanky 2300620147 / 2010 jako variabilní symbol je nutné použít klientské číslo.

Článek VII – REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že není možně reklamovat prádlo, které bylo zhotovitelem nebo provozovatelem zařazeno do kategorií specifikovaných ve článku III body 3,4,5,6,7 a 8.
 2. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že předmět plnění má vadu. Reklamaci je třeba vyjádřit pouze písemnou formou, nikoliv telefonický. provozovatel reklamaci neuznává, pokud objednatel předmět plnění užívá, ačkoliv o vadě ví.
 3. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel není odpovědný za věci, které zůstanou v kapsách či zapadlé v podšívce a neodpovídá za škodu vzniklou v tom důsledku během praní.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu a zavazuje se udržovat toto pojištění aktivní po celou dobu.

 

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Provozovatel a objednatel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případě porušení, nebo neplnění povinností. V případě odstoupení od této smlouvy tato smlouva zaniká ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení druhé smluvní straně.
 2. V případě odstoupení od této smlouvy provozovatelem, je provozovatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy s okamžitou platností.
 3. V souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy („Lhůta k odstoupení“). Provede-li však provozovatel službu před uplynutím lhůty k odstoupení, je objednatel v souladu s § 1837 písm. a) Občanského zákoníku oprávněn odstoupit od smlouvy pouze do té doby, než je služba provozovatelem provedena. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je v souladu s § 1834 Občanského zákoníku povinen uhradit provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté provozovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen nést náklady spojené s navrácením prádla zpět objednateli.
 4. Objednatel může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy tak, že provozovateli doručí své jednostranné právní jednání, z něhož bude patrná vůle objednatele odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné provozovateli doručit zejména v písemné podobě na adresu sídla zhotovitele, nebo v elektronické podobě na emailovou adresu: info@velkepradlo.cz.
 5. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy nebo bude smlouva z jakéhokoli důvodu zrušena, zavazuje se objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy nebo jejího zrušení, vrátit poskytovateli Tašku na prádlo, která byla objednateli zapůjčena pro účely poskytování služby při zahájení smluvního vztahu. Taška na prádlo musí být vrácena v dobrém stavu, s výjimkou obvyklého opotřebení způsobeného jejím běžným užíváním. V případě, že Taška na prádlo nebude Poskytovateli vrácena v souladu s tímto ustanovením, je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli náhradu za Tašku na prádlo ve výši obvyklé tržní ceny.

Článek IX – ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Poskytovatel a objednatel se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů vzniklých ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní smírnou cestou.
 2. V souladu s § 14 Zákona o ochraně spotřebitele Poskytovatel objednatele informuje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní je Česká obchodní inspekce, adresa internetových stránek: www.coi.cz.

Článek X – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 1. Objednatel je povinen uvádět své údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně svých údajů sdělených provozovateli. Ochrana osobních údajů objednatele – fyzické osoby je poskytována Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a Zákonem o ochraně osobních údajů.
 2. I bez souhlasu objednatele je provozovatel, jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní údaje týkající se objednatele za účelem:

-uzavření smlouvy a plnění práv a povinností ze smlouvy

-dodržování povinností provozovatele vyplývajících z právních předpisů, např. archivačních povinností a povinností vůči   orgánům státní správy

-zajištění oprávněných zájmů provozovatele jako jsou: rozvoj a vývoj poskytovaných služeb; nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou, evidence dlužníků, vymáhání pohledávek a vedení soudních sporů, předcházení vzniku škod na majetku provozovatele

 1. Pouze se souhlasem objednatele je provozovatel, jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní údaje týkající se objednatele za účelem:

-zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb provozovatele či třetích stran

-monitorování chování zákazníků na internetových stránkách

-profilování Zákazníků

-předávání osobních údajů třetím stranám (mimo rozsah, který je nutný k plnění práv a povinností ze smlouvy)

 Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a objednatel je oprávněn jej kdykoli odvolat.

 1. Provozovatel zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů týkajících se objednatele:

-identifikační údaje objednatele (jméno a příjmení, adresa bydliště, podpis, u objednatele – podnikající fyzické osoby adresa sídla a IČO)

-kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo, adresa)

-údaje o objednaných službách provozovatele

-údaje o aktivitě objednatele na internetu (některé druhy tzv. cookies, údaje poskytnuté sítěmi Facebook, LinkedIn a Google).

 1. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. V případě osobních údajů zpravidla nejdéle po dobu 10 let. I po uplynutí této doby je však provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje v anonymizované podobě.
 2. Zpracováním osobních údajů může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osoby pověřené zpracováním údajů a osob dopravujících prádlo nebudou tyto údaje provozovatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele předávány třetím osobám. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
 3. V souvislosti s ochranou osobních údajů má objednatel zejména právo:

-získat od provozovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a na informace o jejich zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. informace o účelech zpracování; kategoriích dotčených osobních údajů; příjemcích osobních údajů; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy)

-požadovat, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají objednatele, a s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení

-požadovat, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje objednatele, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; Objednatel odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány; osobní údaje byly zpracovávány protiprávně)

-požadovat, aby provozovatel omezil zpracování, v kterémkoli z případů uvedených v čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

-získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu provozovatel bránil

-kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele či třetí strany, včetně profilování a přímého marketingu.

-podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Článek XI – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2024, provozovatel si vyhrazuje právo na změnu.
 1. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, nebo si tak Smluvní strany písemně neujednají, nepovažuje se žádný závazek Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy za fixní závazek ve smyslu § 1980 odst. 1 Občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
 2. Obchodní podmínky, společně s objednávkovým formulářem archivujeme v elektronické podobě.

 

Děkujeme Vám za využívání služby Velké prádlo.

 

VELKÉ PRÁDLOIng. Jiří Jakubec

www.velkepradlo.cz

+420 608 822 812

info@velkepradlo.cz